3 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

3 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ


"ข้อเท็จจริง สามประการ อันควรตระหนักถึงก่อนการทำศึก จากตำราพิชัยสงครามขงเบ้ง"

     ในตำราพิชัยสงครามของขงเบ้ง ได้กล่าวถึงวิธีการใช้ปัญญาและการทำความเข้าใจเจตนาของฟ้าดิน ซึ่งแม่ทัพนายกองทั้งหลายพึงระลึกไว้ เพื่อเป็นหลักการทำงานและหลักการทำศึก ว่าชัยชนะจะได้มาก็ต่อเมื่อ "ฟ้าประสาท โอกาสอำนวย ต้องด้วยใจคน" 

"Ba gua" Animated picture of Chinese world conception.

     การทำงานให้ประสบความสำเร็จต้องไม่ฝืนยึดข้อเท็จจริงของเงื่อนไขสามประการ คือ

1. ฟ้า

     เงื่อนไขทางฟ้า ย่อมหมายถึง ตะวันและเดือนส่องแสงแจ่มใส ดาวบนฟ้าเป็นปกติ ดาวหางมิได้ปรากฏ ดินฟ้าอากาศดี บางครั้งก็อาจหมายถึงเงื่อนไขที่อยู่เหนือการควบคุม เช่นการเมืองระหว่างประเทศ ว่าประเทศใดมีเงื่อนไขทางด้านการเมืองที่เหนือกว่า ดังนั้นนักการทหารที่ดีจึงต้องวางแผนให้สอดคล้องกับเงื่อนไขทางด้านการเมืองด้วย

2. ดิน

     เงื่อนไขทางดิน ย่อมหมายถึง ความได้เปรียบ เสียเปรียบทางด้านทำเลที่ตั้งและชัยภูมิ ดังเช่น ชัยภูมิมีประตูหิน และถ้ำหรือไม่ มีถนนคดเคี้ยวเลี้ยวลดหรือไม่ มีผาสูงชันสลับซับซ้อนหรือไม่ มีน้ำไหลบ่าหรืือไม่ เป็นต้น บางครั้งก็อาจหมายถึงเงื่อนไขและโอกาสทางด้านเศรษฐกิจหรือต้นทุน ซึ่งการทำสงครามย่อมต้องอาศัยปัจจัยดังกล่าว

3. คน

     เงื่อนไขทางคน ย่อมหมายถึงการมีผู้นำที่ปรีชาสามารถ มีแม่ทัพขุนพลที่เปรื่องปราด มีทหารสามเหล่าทัพที่ได้รับการฝึกเป็นอย่างดี มีทหารกล้าที่ยอดพลีชีวิตเพื่อประเทศชาติ ประชาชนพลเมืองมีความสมัครสมานสามัคคี เสบียงอาหารและอาวุธยุทโธปกรณ์พรั่งพร้อม

ฟ้า ดิน คน (Heaven Earth Man)
ฟ้า ดิน คน (Heaven Earth Man)

     แม่ทัพที่ฉลาดเฉลียว จะอาศัยเงื่อนไขทางฟ้า เงื่อนไขทางดิน และเงื่อนไขทางคน ให้ถึงพร้อมทั้งสามส่วน สำหรับการกำหนดหนทางการปฏิบัติ ไม่ว่าเขาจะบุกไปทางใด ข้าศึกย่อมจะแหลกรานไปทางนั้น การจู่โจมแต่ละครั้ง ล้วนประสบความสำเร็จ

     ปัจจัยทั้งสามนี้ สามารถนำไปประยุกติ์ใช้ได้กับทุกวงการ ทั้งภาครัฐ เอกชน บริษัท ห้างร้าน หรือแม้แต่ในการดำรงชีวิตประจำวัน 

ความคิดเห็น