สามก๊กฉบับคนขายชาติ

หนังสือสามก๊กฉบับคนขายชาติ โดย เรืองวิทยาคม ความยาว 6 เล่มจบ

     หลังจากประเทศไทยประสบกับวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติ ศาสตร์ในปี 2540 แล้ว ประเทศไทยได้ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และต้องถูกกำหนดให้ต้องกระทำการหลายสิ่งหลายอย่าง ซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ต่อรัฐบาลไทย ภาคธุรกิจและประชาชนไทย

      รัฐบาลในบางช่วงได้กระทำการทุกอย่างตามความเรียกร้องต้องการของต่างชาติ เอื้อประโยชน์ทุกอย่างตามความต้องการของทุนต่างชาติ และทำทุกอย่างที่คนไทยเข้าใจว่าเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ายึดครองครอบงำ ประเทศไทย จนเกิดข้อครหาว่ากำลังมีการทำให้ประเทศไทยตกเป็นอาณานิคมทางเศรษฐกิจของต่างชาติ แล้วเกิดข้อหารัฐบาลขายชาติและคนขายชาติขึ้น ก่อตัวเป็นกระแสที่แผ่ไปในวงกว้าง และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการก็ได้อยู่ในแนวหน้าสุดในการต่อต้านการกระทำทั้ง หลายที่คนไทยถือว่าเป็นการขายชาติ

      คุณสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้นำแห่งสำนักพิมพ์ผู้จัดการ ได้ปรารภว่ายามบ้านเมืองมีกลียุคทั้งวีรชนและทรชน ทั้งผู้กอบกู้ชาติและคนขายชาติย่อมปรากฏขึ้น จึงสมควรจัดพิมพ์เรื่องราวสักเรื่องหนึ่งที่สะท้อนถึงสถานการณ์และจิตวิญญาณ ของผู้คนทั้งปวง

      ผู้เขียนได้ยินปรารภดังนั้นแล้วจึงได้คิดอ่านเขียนเรื่องสามก๊กขึ้นใหม่ โดยอนุโลมแนวความคิดนั้น เพราะในบรรดาเรื่องราวทั้งหลายในโลกโดยเฉพาะเรื่องวีรชน ทรชน เรื่องผู้กู้ชาติและคนขายชาติ ได้มีปรากฏอยู่ในสามก๊กมากมายหลายหลาก สามารถสะท้อนและกระตุ้นเตือนความรู้สึกนึกคิดจิตวิญญาณของผู้คนในบ้านเมือง ได้เป็นอย่างดี จึงได้แจ้งความคิดนี้ให้คุณสนธิ ลิ้มทองกุล ทราบ ครั้นทราบแล้วก็เห็นด้วย จึงเป็นที่มาของเรื่องสามก๊กฉบับคนขายชาติฉบับนี้

      เนื่องจากจะต้องนำลงพิมพ์เป็นตอน ๆ ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ดังนั้นในแต่ละตอนจึงจำต้องสรุปเท้าความในตอนก่อนพอเป็นทางแห่งความระลึกและ เข้าใจ เพื่อจะได้อ่านตอนต่อไปได้โดยสะดวก ครั้นจะนำมาพิมพ์เป็นเล่มใหญ่ต่อเนื่องกันไปก็อาจจะติดขัดบ้าง แต่ขอได้โปรดเข้าใจถึงความหลังดังที่ได้กล่าวมานี้

      ได้ลงมือเขียนสามก๊กตอนแรกเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2543 และได้ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2543 การเขียน ต้นฉบับได้แล้วเสร็จลงในตอนที่ 655 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2545 รวมเวลาทั้งสิ้น 2 ปี 1 เดือน

      หลังจากสามก๊กฉบับคนขายชาติได้ ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันได้ประมาณ 50 ตอน ความนิยมก็เพิ่มมากขึ้นโดยลำดับ สำนักพิมพ์ผู้จัดการจึงได้ขยายขอบเขตการเผยแพร่โดยนำไปออกรายการทางสถานี วิทยุคลื่น FM. 99.5 MHz รายการคารวะแผ่นดิน ระหว่างเวลา 19.30-22.00 น. ทุกวันอีกทางหนึ่ง ครั้นความนิยมแพร่หลายมากขึ้นก็ได้ลงเผยแพร่ในเว็บไซด์ของสำนักพิมพ์ชื่อ www.manager.co.th เพิ่มเติมขึ้นอีก

      ตลอดระยะเวลาที่ลงพิมพ์ ได้มีท่านผู้สนใจติชมและเสนอข้อคิดเห็นจำนวนมาก ซึ่งผู้เขียนขอน้อมรับด้วยความขอบคุณ และได้ทำการชี้แจงเป็นครั้งคราวทั้งโดยเปิดเผยและไม่เปิดเผย ตลอดจนได้ทำการปรับปรุงโดยอนุโลมตามความประสงค์และคำแนะนำเท่าที่จะทำได้

      การเขียนเรื่องสามก๊กฉบับคนขายชาตินี้ ได้ยึดถือเค้าโครงใหญ่จากสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ซึ่งถือเป็นฉบับหลักและฉบับครูของประเทศไทย และได้ถือฉบับอื่น ๆ เป็นฉบับประกอบ ผสมผสานกับความคิดเห็นข้อมูลและความรู้เท่าที่จะพึงมี เพื่อบรรณาการท่านผู้สนใจให้ได้รับความเบิกบานสำราญใจและได้รับทั้งความรู้ และแง่คิดตามสมควร

      ถ้าจะถามว่าสามก๊กฉบับคนขายชาตินี้ ได้สร้างบุคลิกภาพของตัวละครแต่ละตัวเพื่อประชดเสียดสีหรือกระทบเปรียบเปรย นักการเมืองหรือบุคคลคนใด ก็ตอบได้ในทันทีว่ามิได้ปรารถนาเช่นนั้น และมิได้กระทำเช่นนั้นเลย จุดที่มุ่งเน้นก็คือพฤติกรรมของวีรชน ทรชน ผู้กอบกู้ชาติ คนขายชาติ ผู้จงรักภักดีและผู้ที่ประพฤติตนเป็นข้าขายเจ้า บ่าวขายนาย เพื่อเป็นนิทัศน์อุทาหรณ์สำหรับชนรุ่นหลัง และเหนืออื่นใดเนื้อความทั้งปวงในสามก๊กฉบับคนขายชาติล้วนสะท้อน ถึงสัจธรรมที่ชีวิตทุกผู้คนต้องอยู่ภายใต้สังสารวัฏและโลกธรรม ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะมีสติปัญญาหรืออำนาจเพียงไหนก็ตาม
Download หนังสือสามก๊กฉบับคนขายชาติ

Download หนังสือสามก๊กฉบับคนขายชาติ  

สามก๊กฉบับคนขายชาติ โดยเรืองวิทยาคม

ชุดที่ ตอนที่
   1 ถึง 50 Download (2.74MB)
 51 ถึง 100  Download (2.72MB)
101 ถึง 150 Download (2.59MB)
151 ถึง 200 Download (2.57MB)
201 ถึง 250 Download (2.95MB)
251 ถึง 300 Download (3.56MB)
301 ถึง 350 Download (3.05MB)
351 ถึง 400 Download (3.01MB)
401 ถึง 450 Download (3.03MB)
451 ถึง 500 Download (3.19MB)
501 ถึง 550 Download (3.17MB)
551 ถึง 600 Download (3.17MB)
601 ถึง 655 Download (3.57MB)

ซื้อหนังสือสามก๊กฉบับคนขายชาติจาก OKKBEE


1 comments:

☆ ความคิดเห็นบน FACEBOOK: