ราชาธิราช สามก๊ก และไซฮั่นโลกทัศน์ชนชั้นนำไทย

ราชาธิราช สามก๊ก และไซฮั่นโลกทัศน์ชนชั้นนำไทย
      หนังสือ "ราชาธิราช สามก๊ก และไซฮั่นโลกทัศน์ชนชั้นนำไทย" เป็นผลงานการค้นคว้าของคุณ กรรณิการ์ สาตรปรุง และเป็นหนึ่งในหนังสือของโครงการหนังสือชุด "ประเทศเพื่อนบ้านของไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" ที่ได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์

      "ราชาธิราช สามก๊ก และไซฮั่นโลกทัศน์ชนชั้นนำไทย" เป็นหนังสือที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับความหมายทางการเมืองของชนชั้นนำใน สมัยรัชกาลที่ ๑ ข้อมูลเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาคือ งานวรรณกรรมแปลชิ้นเอก ๓ เรื่องของยุคสมัยได้แก่ ราชาธิราช สามก๊ก และไซ่ฮั่น ซึ่งทั้งหมดเป็นวรรณกรรมแนวใหม่ทั้งในด้านรูปแบบและสารัตถะ

ภาพประกอบในหนังสือ ราชาธิราช สามก๊ก และไซฮั่นโลกทัศน์ชนชั้นนำไทย
ภาพประกอบในหนังสือ ราชาธิราช สามก๊ก และไซฮั่นโลกทัศน์ชนชั้นนำไทย
     ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า นอกจากวรรณกรรมทั้ง ๓ เรื่องจะสะท้อนให้เห็นถึงการขึ้นสู่อำนาจของชนชั้นนำโดยการอ้างถึงสิทธิธรรม ในรูปลักษณ์ใหม่แล้ว ยังชี้ให้เห็นถึงอุดมคติแบบใหม่ของการเป็นผู้นำ คุณสมบัติ บทบาทและภาระหน้าที่ที่กษัตริย์และขุนนางพึงมี ตลอดจนความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันด้วย โดยเฉพาะใน ราชาธิราช ซึ่งมีวัฒนธรรมทางการเมืองใกล้เคียงกับไทยมากว่า สามก๊ก และ ไซ่ฮั่น

ภาพประกอบในหนังสือ ราชาธิราช สามก๊ก และไซฮั่นโลกทัศน์ชนชั้นนำไทย
ภาพประกอบในหนังสือ ราชาธิราช สามก๊ก และไซฮั่นโลกทัศน์ชนชั้นนำไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ

ผู้แต่ง : กรรณิการ์ สาตรปรุง
ชื่อเรื่อง : ราชาธิราช สามก๊ก และไซฮั่นโลกทัศน์ชนชั้นนำไทย
สำนักพิมพ์ : กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541
หน้า,ฯลฯ : 298 หน้า: ภาพประกอบ,แผนที่
หมายเหตุ  : Thailand's neighbuors in Southeast Asia
หัวเรื่อง : บรรณานุกรม, สามก๊ก, ราชาธิราช, ไซฮั่น
ผู้แต่งเพิ่ม : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ,กาญจนี ละอองศรี

Downloadความคิดเห็น