6 ระดับความสามารถของคน ตามแนวคิดขงเบ้ง

6 ระดับความสามารถของคน ตามแนวคิดขงเบ้ง
"ขงเบ้งแบ่งคนตามคุณสมบัติและความสามารถไว้ 6 ประเภท"
      จูกัดเหลียง ขงเบ้ง ได้เขียนตำราพิชัยสงครามมอบไว้เป็นมรดกแก่คนรุ่นหลัง ซึ่งในตำราพิชัยสงครามของขงเบ้งบทที่ 5 กล่าวถึงเรื่องคุณสมบัติและความสามารถของขุนพล โดยอธิบายไว้ว่าขุนพลแต่ละคนนั้น มีคุณสมบัติและความสามารถแตกต่างกันไป

      การแบ่งประเภทของขุนพลของขงเบ้ง ก็คือบรรทัดฐานในการเลือกใช้คน งานใดสำคัญก็ต้องใช้คนที่มีความรู้ความสามารถ งานใดเล็กน้อยก็ใช้คนตามกำลัง ผู้นำที่ดีจะต้องรู้จักและเลือกใช้คนให้เหมาะสม 

      ระดับความสามารถของคนทั้ง 6 ประเภทนั้นมีดังนี้

6 ระดับความสามารถของคน ตามแนวคิดขงเบ้ง

1. ขุนพลระดับ 10

     ขุนพลผู้ใดมีญาณทรรศนะ รู้ทันซึ่งเล่ห์กล มองเห็นสาเหตุแห่งเภทภัย สามารถสอดส่องจิตใจ พฤติการณ์ และเป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา ขุนพลผู้นั้นย่อมมีพลานุภาพเสมือนคนสิบคนรวมกัน

2. ขุนพลระดับ 100

    ขุนพลผู้ใดตื่นก่อน นอนหลังผู้ใต้บังคับบัญชา ทำงานอย่างแข็งขัน รอบคอบและสันทัดในการเจรจา  ขุนพลเช่นนี้มีพลานุภาพเหมือนคนร้อยคนรวมกัน

3. ขุนพลระดับ 1,000

     ขุนพลผู้ใดมีจิตใจซื่อตรง สุขุมคัมภีรภาพ องอาจ กล้าหาญและชำนาญการรบ ขุนพลเช่นนี้จะมีพลานุภาพประดุจดังคนพันคนรวมกัน

4. ขุนพลระดับ 10,000

     ขุนพลผู้ใดมีลักษณะภายนอกสง่างาม น่าเกรงขาม ลักษณะภายในเปี่ยนล้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รู้ซึ้งถึงความเหนื่อยยากลำบากของผู้อื่นแล้วพยายามช่วยเหลือปลกเปลื้องความทุกข์ ขุนพลเช่นนี้มีพลานุภาพเสมือนคนหมื่นคนรวมกัน

5. ขุนพลระดับ 100,000

     ขุนพลผู้ใดยินดีใกล้ชิดปราชญ์ผู้สามารถ มีความระมัดระวังรอบคอบทุกเวลา มีวาจาสัตย์ น้ำใจกว้างขวาง ยามเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค์ก็หนักแน่น สุขุมมั่นคง ขุนพลเช่นนี้ย่อมมีพลานุภาพเปรียบดังคนเรือนแสนรวมกัน

6. ขุนพลครองแผ่นดิน

    ขุนพลผู้ใดมีจิตใจเมตตากรุณาลือเลื่อง มีสัจจะและศีลธรรมอันเป็นที่ยอมรับของเขตแคว้นข้างเคียง รู้ดาราศาสตร์ในเบื้องบน รู้คนในเบื้องกลาง รู้ภูมิศาสตร์เบื้องล่าง สร้างภราดรภาพขึ้นในสากลโลก ปฏิบัติต่อใต้หล้าเสมือนดังเคหสถานของตน ขุนพลเช่นนี้ เป็นยอดขุนพลแห่งจักรวาล ไร้ผู้ใดเทียมทาน เป็นขุนพลผู้สามารถครองแผ่นดิน 

ความคิดเห็น