5 เข็มทิศชีวิต ของขงเบ้ง

5 เข็มทิศชีวิต ของขงเบ้ง
"วิธีปลุกขวัญกำลังใจ 5 ประการจากตำราพิชัยสงครามขงเบ้ง"

     ในตำราพิชัยสงครามขงเบ้งมีอยู่บท ๆ หนึ่งว่าด้วยเรื่องการ "ปลุกใจ" การสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งแสดงถึงวิธีการในการชี้นำ กำหนดทิศทาง ความเป็นไปในกองทัพด้วยกุศโลบาย

     "เข็มทิศชีวิต" อันเป็นหลักการปกครอง การใช้คน และสร้างขวัญกำลังใจของ ขงเบ้ง มี 5 ประการ ได้แก่

1. ลาภ ยศ สรรเสริญ 

1. ลาภ ยศ สรรเสริญ

     ยกย่องผู้คนด้วยการให้ยศถาบรรดาศักดิ์ ชุบเลี้ยงด้วยเงินทอง ผู้คนก็จะมาสวามิภักดิ์มิขาดสาย

2. น้ำใส ใจจริง 

2. น้ำใส ใจจริง

     ให้ความเคารพ ซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน ผู้คนย่อมยินดีอุทิศชีวิตให้

3. พระเดช พระคุณ 

3. พระเดช พระคุณ

     ใช้พระคุณเป็นนิจศีล และใช้พระเดชอย่างเข้มงวด ผู้คนย่อมเคารพ ยำเกรง

4. นำดี ตามดี 

4. นำดี ตามดี

     เมื่อมีภัยก็อาจหาญนำหน้า เมื่อสงบสุขก็คอยเฝ้าระวังภัย กระทำตนเป็นแบบอย่าง ผู้คนย่อมแสดงความกล้าหาญชาญชัย

5. ทำดี ต้องได้ดี

5. ทำดี ต้องได้ดี

     ผู้ใดมีความดีเท่ากิ่งก้อยก็บันทึกไว้ ผู้ใดมีความชอบแม้เพียงกระผีกริ้น ก็ปูนบำเหน็จ เช่นนี้แล้วไหนเลยจะมีผู้ใดไม่บากบั่นพากเพียร

-----------------------------

     กำลังใจเป็นปัจจัยสำคัญ เมื่อใดที่กำลังใจฮึกเหิม แม้แต่ผู้ขลาดเขลาก็จะคิดสู้ เมื่อใดขวัญกำลังใจตกต่ำ แม้แต่ผู้กล้าแกร่งก็คิดถอยหนี

     ผู้นำที่สันทัดในเรื่องการปกครอง จึงต้องพยายามปลูกฝังและธำรงรักษากำลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ทุกเมื่อ

ความคิดเห็น