Winners vs. Losers : ผู้ชนะและผู้แพ้ในทัศนะ ขงเบ้ง

Winners vs. Losers : ผู้ชนะและผู้แพ้ในทัศนะ ขงเบ้ง
"กลวิธีสังเกต ชนะ-แพ้ ของขงเบ้ง จุดตั้งต้นแห่งการรู้เขา-รู้เรา"

     จูกัดเหลียง ขงเบ้ง ยอดนักการทหารการปกครอง สมุหนายกแห่งอาณาจักรจ๊ก เขียนตำราไว้บทหนึ่งว่าด้วยเรื่องเหตุแห่งแพ้ชนะ ให้เหล่าบรรดาแม่ทัพนายกองนำไปประกอบการพิจารณาก่อนออกรบ ว่ากองทัพของตนถึงพร้อมในปัจจัยของผู้ชนะหรือไม่ และยังมีข้อพกพร่องใดที่ตรงตามลักษณะของผู้แพ้ เพื่อที่จะได้แก้ไขปรับปรุงก่อนออกรบ

     ตำราพิชัยสงครามของขงเบ้ง ได้กล่าวถึงความแตกต่างของ "ผู้ชนะ" และ "ผู้แพ้" เอาไว้อย่างกระทัดรัด ชัดเจนว่า

ผู้ชนะ (Winners)

ผู้ชนะ (Winners)
 • ให้ผู้มีคุณธรรมและความรู้ความสามารถอยู่เบื้องบน 
 • ให้ผู้ไร้คุณธรรมและความรู้ความสามารถอยู่เบื้องล่าง
 • มีความสนิทสนมกลมเกลียวกัน ทั่วทั้งกองทัพ
 • ผู้น้อยมีความเคารพยำเกรง และเคารพผู้ใหญ่
 • ไพร่พลเชื่อฟัง ปฏิบัติตามคำสั่ง
 • ปรึกษาหารือแต่เรื่องวีระอาจหาญ หนทางเอาชนะข้าศึก
 • เปรียบเทียบแต่ความเก่งกล้ามีสง่า
 • ยกย่องและตักเตือนกัน ด้วยระเบียบอาญาศึก

ผู้แพ้ (Losers)

ผู้แพ้ (Losers)
 • ทหารเกียจคร้าน เฉื่อยเนือย
 • มีความหวาดผวาเป็นเนืองนิจ
 • กองทัพไม่ตั้งอยู่ในกฎหมายแลสัจธรรม
 • ไพร่พลไม่เกรงกลัวอาญาศึก
 • ชอบปั้นเรื่องขึ้นข่มขู่ ให้เกรงกลัวข้าศึก
 • พูดคุยแต่เรื่องหาผลประโยชน์ใส่ตัว
 • กำชับแต่เรื่องรู้รักษาตัวรอด
 • เผยแพร่แต่คำอกุศล
     ปรากฏการณ์เหล่านี้ย่อมบ่งชี้ให้เห็นว่าฝ่ายใดคือผู้ชนะ และฝ่ายใดคือผู้แพ้ แม่ทัพทั้งหลายพึงนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผล


ความคิดเห็น