สามก๊ก 'อก' คุณธรรม

สามก๊ก 'อก' คุณธรรม
"เมื่อสามก๊กเลอะเทอะ เปรอะคุณธรรม"
     พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ให้ความหมายของ "คุณธรรม" ไว้สั้น ๆ ว่า "สภาพคุณงามความดี" อะไรทำแล้วดี มีประโยชน์ อยู่ในศีลธรรมจรรยา ล้วนเป็นคุณธรรม

     ในยุคสมัยหนึ่ง กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนด "คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ" ใช้สำหรับปลูกฝังให้เด็กเยาวชน อันประกอบไปด้วย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ

     ครั้งหนึ่ง ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำรัส เกี่ยวกับ "คุณธรรม 4 ประการ" ความว่า

     "... คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมนำมาปฏิบัติ มีอยู่ 4 ประการ ประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 

      คุณธรรมสี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์ ..."

"จิ้งจอก" เฒ่าเจ้าเล่ห์สุมาอี้ มีคุณธรรมด้านความอดทน
"จิ้งจอก" เฒ่าเจ้าเล่ห์สุมาอี้ มีคุณธรรมด้านความอดทน
     "สามก๊ก" เป็นวรรณกรรมจีนที่บอกเล่าเรื่องราวของการรบราฆ่าฟัน เล่ห์เหลี่ยม กลอุบายการแย่งชิงอำนาจ แต่กระนั้นในเรื่องสามก๊กก็ยังมีเรื่องราวของ "คุณธรรม" แฝงอยู่มาก

     ตัวละครต่าง ๆ ในเรื่องสามก๊กต่างก็มีคุณธรรมเป็นของตน ไม่ว่าจะใน "อก" ตัวร้าย หรือ "อก" ตัวดี ก็ล้วนแต่มีคุณธรรมประจำใจตนทั้งสิ้น เพราะใยแง่มุมของการปกครอง การเมือง และการทหาร "คุณธรรม" คือเครื่องมือสำคัญในการ "ครองใจคน"

     โจโฉ มีระเบียบวินัย เข้มงวดกวดขัน รักษากฏหมายและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
     เล่าปี่ มีความสุภาพ วางตนได้เหมาะสม เป็นที่รักใคร่เอ็นดูต่อผู้พบเห็น
     ซุนกวน มีน้ำใจ มีความเอื้ออาทร เป็นห่วงเป็นใยผู้ใต้บังคับบัญชา
     กวนอู ซื่อสัตย์ คุณสมบัติสำคัญที่ทำให้เขาได้รับการยอมรับเป็นเทพเจ้า
     เตียวหุย จริงใจ คิดอย่างไร ก็พูดและทำอย่างที่คิด
     จูล่ง มีความจงรักภักดี ฝ่าภยันตรายครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อนายอันเป็นที่รัก
     ขงเบ้ง มีความขยัน พากเพียรพยายามนำทัพบุกภาคเหนือครั้งแล้วครั้งเล่า
     สุมาอี้ อดทนอดกลั้น ไม่แยแสต่อคำปรามาส ความอาฆาตมาดร้าย
     จิวยี่ รักศักดิ์ศรี ยอมทำทุกอย่างเพื่อรักษาชาติบ้านเมือง
     เกียงอุย บากบั่นพากเพียร พยายามกอบกู้ราชวงศ์ฮั่นที่ล่มสลายไปแล้ว จนลมหายใจสุดท้าย
     เตียวเสี้ยน มีความเสียสละ ยอมพลีกายเพื่อกำจัดทรราช
     เบ้งเฮ็ก รู้จักการยอมรับ เมื่อถูกจับถูกปล่อย 7 ครั้ง
     ฮัวโต๋ หมอเทวดามีเมตตา รักษาชีวิตคนโดยไม่เลือกชนชั้น
     เตียนอุย กล้าหาญ ต่อสู้จนตัวตายเพื่อปกป้องเจ้านายให้อยู่รอดปลอดภัย 
     สุมาเต๊กโช รู้จักปล่อยวาง ยอมรับสิ่งต่าง ๆ ตามสภาพที่เป็น
     เล่าเสี้ยน ผู้ยอมแพ้ให้กับฝ่ายวุยก็ยังมีคุณธรรมเพื่อรักษาสันติภาพ

     การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิด "สภาพความดีงาม" ล้วนถือเป็นคุณธรรม     

     ปัจจุบัน ... คำว่า "คุณธรรม" ถูกนำไปต่อท้ายชื่อ ต่อท้ายนาม หรือการกระทำบางอย่างที่ไม่อยู่ในศีล ไม่อยู่ในธรรม เพียงเพื่อสร้างความสนใจ หวังสร้าง "ความชอบธรรม" ให้กับสิ่งนั้น มีปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง

     "ชอบธรรม" ...... แต่ในหัวใจ ในหัว "อก" กลับไม่เข้าใจความหมายของ "คุณธรรม" ขาดจรรยา จิตสำนึก และความตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคม

     เมื่อสังคมเลอะเลือน ... "สามก๊ก" ของเราจึงแปดเปื้อน .... คุณธรรม

เพลงคุณธรรม 4 ประการ


เพลงคุณธรรม 4 ประการ

คุณธรรมสี่ประการ องค์พระภูบาลประทานประชา
ให้ทุกคนร่วมศึกษา และน้อมนำมาปฏิบัติตน
คุณธรรมอยู่กับใคร ชีวิตวิไลประเสริฐเลิศล้น
คุณธรรมอยู่กับปวงชน ส่งผลให้ชาติบ้านเมืองวัฒนา
ประการแรกคือความจริงใจ สัจจะคงไว้ทั้งใจวาจา
กอบกิจกรรมนานา ให้มีคุณค่าให้ความเป็นธรรม
ประการสองคือการข่มใจ มิให้อ่อนไหวผิดพลาดถลำ
ความดีที่ช่วยกันทำ ล้วนนำสังคมชีวิตสดใส
ประการสามทำใจทำตน อดออมอดทนและยอมอดกลั้น
ไม่ล่วงความดีดึงดัน ยึดมั่นในความสัตย์สุจริตใจ
ประการสี่ละวางความชั่ว มิเห็นแก่ตัว ห่วงประโยชน์ชาติไว้
เพื่อชาติเจริญก้าวไกล ผองไทยร่มเย็นล้วนเป็นมงคล

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น

 1. ไม่ระบุชื่อ26 กันยายน 2557 15:41

  ที่ว่าเล่าเสี้ยน ยอมแพ้ ด้วยคุณธรรม นี่แล้วแต่มุมมองจริงๆ แต่ถ้าหากมองอย่าง ไม่ยึดติดแล้ว ไม่ว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. อาจผิดคุณธรรมต่อวงค์ตระกูล แต่ก็เป็นคุณธรรมอันวิเศษยิ่งสำหรับประชาชนพลเมืองครับ

   ลบ
  2. ผมก็มองว่าเล่าเสี้ยนทำถูกนะครับ

   ลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ23 มกราคม 2560 12:45

  ขอบพระคุณมากๆครับ

  ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น